Grundinformation


espanol

ruskavlajka









G e o c h e m i e   a   m i n e r a l o g i e

- internetový časopis.

Obsah >>>

Proč vznikl internetový časopis Geochemie a mineralogie?

Hlavním smyslem je umožnit rychlé publikování, a to v kteroukoliv roční dobu, především pro české autory. Rychlost ovšem není dána povrchností, ale hlavnĕ tím, že se nečeká, až se shromáždí nĕkolik článků, které dají dohromady celé číslo nebo dokonce ročník. Pro autory je také příznivé minimum požadavků na formátování před rozhodnutím o přijetí článku, široký výbĕr jazyků článku i abstraktu, možnost publikovat příspĕvky i na málo probádaná témata - tzn. takové, které pracují s mnoha neznámými, a konečnĕ i určitá možnost publikovat obsah pozdĕji i jinde. Výhodou internetového časopisu je i snadná dostupnost a vyhledatelnost článků, a také třeba nulový poplatek za barevné obrázky. Na druhé stranĕ nikomu není bránĕno v tom, aby si články vytiskl!

Pravidla pro publikování jsou zde. Jako vzor může posloužit první uveřejnĕný článek.

Nejnovĕjší články

Konec globálního oteplování (P. Kalenda)

Chemické složení karbonátů České křídové pánve (V. Procházka et al.)

Nová lokalita erytrínu na Krupce (J. Havlíček)

Lechatelieritové inkluze v moldavitech (V. Knobloch et al.)

starší články >>>



ISSN: 1802-9604

vydává: Česká geologie, Pštrossova 16, 11000  Praha 1 (do 9.6. 2011 Terrigenia)

Redakce: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (odpovĕdný redaktor), RNDr. Zdeňka Petáková

kontakt: mailto:ceskageologie@volny.cz, další kontakty >>>